در مسیر رسیدن به قله کوه، دوچرخه کوهنوردی است که ما را از آن جایی که هستیم به آن جایی که می خواهیم برسیم می برد.
زمانی سوار بر دوچرخه می شویم از انرژی پتانسیل ذخیره شده در بدن استفاده می کنیم و ان را با تبدیل به انرژی جنبشی، برای به حرکت درآوردن دوچرخه مصرف می کنیم.
نواوری دوچرخه ای است که که کسب و کار شما را حرکت می دهد و ما را به قله کوه می رساند. انرژی پتانسیل ان در ذهن ما نهفته است و با ارتباط گرفتن درست با ضمیر ناخوداگاه می توانیم ان را به انرژی جنبشی تبدیل کرده و دوچرخه را حرکت دهیم.
ایده ای که اجرا می شود، انرژی پتانسیل را تبدیل به جنبشی کرده و کسب و کار شما را رونق می دهد.
همانطور که بدن برای جمع کردن انرژی پتانسیل نیاز به غذا دارد، ذهن هم برای ساختن ایده نیاز به خلاقیت دارد که با تمرین بدست می اید. این تصور اشتباه است که خلاقیت فقط برای عده معدودی وجود دارد.
خلاقیت اکتسابی است.