بازاریابی خلاق

تعریف بازاریابی خلاق

بازاریابی خلاق فرایندی است که با به کارگیری آن می توان محصولات و خدمات جدیدی خلق کرد که پاسخگوی آن دسته از نیازها، استفاده ها، موقعیت های استفاده و یا گروه های هدف باشد که در محصولات فعلی به آن ها پرداخته نشده است. بنابراین بازاریابی خلاق بازارها یا مجموعه های جدید خلق می کند.

بنابراین باید توجه داشت که :

 • بازاریابی خلاق یک فرایند است
 • این فرایند هدفمند است و از ترتیب مشخصی پیروی می کند
 • بازرایابی خلاق بر روی پدیده موجود پیاده می شود( یک محصول، خدمت یا یک بنگاه اقتصادی)
 • بازاریابی خلاق به خلق یک نوآوری منجر می شود که در بسیاری از موارد به ایجاد زیر مجموعه، مجموعه و یا بازاری جدید می انجامد.

اهداف بازاریابی خلاق

بازاریابی خلاق می تواند پاسخی برای هر یک از این پرسش ها ارائه کند:

 • اگر محصول خود را تغییر دهم، چه نیازهای دیگری از مصرف کنندگان را می توانم برآورده کنم؟
 • چه نیازهای جدیدی را می توانم در محصول خود برآورده کنم تا آن را متحول کند؟
 • با تغییر در محصول خود به کدام یک از مصرف کننندگان غیربالقوه می توانم دست یابم؟
 • چه چیز دیگری می توانم به مصرف کنندگان/ مشتریان خود ارائه کنم؟
 • اگر محصول خود را تغییر دهم، در کدام موقعیت های مصرف جدیدی قابل استفاده خواهد بود؟
 • کدام یک از دیگر محصولات می توانند موقعیت مصرف و یا استفاده از محصول کنونی من را پوشش دهند؟
 • محصول من چه استفاده دیگری می تواند داشته باشد؟
 • از درون محصول کنونی، کدام محصول جدید را می توان تولید کرد؟
 • برای هجوم به یک بازار، چه محصل جایگزینی می توانم ارائه کنم؟

خوب است ببینیم چطور می توان اینها را عملی کرد

منطق خلاقیت

تفکر خلاق یا بازاریابی خلاق از سه مرحله ساده تشکیل شده است:

 • انتخاب کانون
 • ایجاد جایگزینی خلاق به منظور خلق یک محرک
 • برقراری ارتباط میان اجزا

در ادامه مقالات بعدی به تعریف این سه مورد می پردازم.

برای تکمیل این مقاله می توانید مقاله “چرا کسب و کارهای آینده نیاز به نوآوری و خلاقیت دارند” را مطالعه نمایید.

شاد باشید و نوآور