تکنیک نیلوفر آبی

یکی دیگر از تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت، تکنیک نیلوفر آبی است.

تکنیک نیلوفر آبی توسط یاسوآماتسومورا طراحی و ارائه شده است. طرح این ایده برگرفته از شکوفه نیلوفر آبی می باشد. بدین صورت که گلبرگ های شکوفه نیلوفر آبی به دور یک هسته مرکزی خوشه می زنند و از آن نقطه گسترش می یابند. با ایجاد پنجره هایی مشابه با پنجره های مورد استفاده در برنامه کامپیوتری، بخش هایی از یک تابلو ایده را می توان به صورتی تقسیم بندی کرد که یک موضوع اصلی برای استخراج ایده در پنجره های جانبی، مورد استفاده قرا گیرد، به نوبه خود مراکز مجموعه های جدید پنجره را تشکیل می دهد.

یک موضوع، ایده، مسئله و یا غیره در مرکز نمودار شکوفه نیلوفر آبی نوشته می شود. چند روز قبل از تشکیل گروه خلاقیت، موضوع یا مسئله به شرکت کنندگان اطلاع رسانی می شود تا آنها قبل از آمدن به جلسه روی موضوع یا مساله تمرکز کرده و به ایده های جدیدی برای حل مساله بیاندیشند.

سپس از شرکت کنندگان خواسته می شود به ایده ها یا کاربردها یا راه حل ها و موضوعات مرتبط، فکر کنند. سپس این ایده ها در داخل دایره هایی واقع در مرکز نمودار و اطراف موضوع اصلی ثبت می شوند، آنگاه این ایده ها مبنای خلق نمودارهای جدیدی را به وجود می آورند. برای هشت خانه اطراف موضوع اصلی هم، همین روند را تکرار می کنیم. در واقع ایده های اطراف نمودار اصلی، خود مرکز نمودارهای فرعی را تشکیل می دهند و در جلسه ایده پردازی، ایده های مطرح شده که اغلب به صورت کتبی و بدون ذکر نام است، به لحاظ استفاده بالقوه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

این یکی از تکنیک های کاربردی و مهم برای جلسات ایده پردازی است.

سازمان ها می توانند از این روش برای خلق ایده های جدید، برای بهبود سازمان خود استفاده کنند.

تکنیک دیگری برای ایده پردازی و خلاقیت را می توانید در مقاله ” تکنیک ایده پردازی و خلاقیت: تکنیک اول: توهم خلاق” مطالعه نمایید.