مراحل بازاریابی خلاق

در مقاله ای تحت عنوان ” چطور بازاریابی خلاقی داشته باشیم؟” توضیح دادم که بازاریابی خلاق سه مرحله دارد

  • انتخاب کانون
  • ایجاد جایگزینی خلاق به منظور خلق یک محرک
  • برقراری ارتباط میان اجزا

اما توضیحات آنها را در این مقاله به شما خواهم گفت.

کانون در بازاریابی خلاق

در مرحله اول از بازاریابی خلاق نیاز است که کانون را مشخص کنید. منظور از کانون،ممکن است هر چیزی که مایل باشیم بر روی آن تمرکز کنیم، باشد. کانون ممکن است مشکلی برای حل کردن، هدفی برای به دست آوردن و یا یک شی ساده باشد. به عنوان مثال گل ممکن است یک کانون باشد.

جایگزینی خلاق برای بازاریابی خلاق

جایگزینی خلاق عبارتند از ایجاد تغییر در جریان تفکر منطقی، به عنوان مثال یکی از جایگزین های خلاق در مورد اینکه ” گل ها پژمرده می شوند” ممکن است این باشد که ” گل ها هرگز پژمرده نمی شوند.”

چنین ایده ای ممکن است معقول به نظر برسد یا نرسد، اما در هر صورت محرک است. شیوه های مشخصی برای خلق چنین جایگزینی هایی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. به طور معمول هنگامی که جایگزینی خلاق در کانونی به کار گرفته می شود، نوعی شکاف به وجود می آید. در مثال قبل می بینیم که شکافی بین ” گل” و ” هرگز پژمرده نمی شود” دیده می شود. این شکاف که در واقع مشکل پیش روی ماست، منبع ایجاد خلاقیت است. شکاف همان محرک خلاقیت است. چرا؟

زیرا ذهن انسان ذاتا سازمان یافته است و دائم در حال ایجاد ارتباط میان پدیده های بیرونی است. هنگامی که ذهن اسنان با دو ایده غیرمرتبط روبرو می شود، به طور خودکار جابجایی های لازم را برای ایجاد یک ارتباط منطقی میان آنها انجام می دهد.

به عنوان مثال، باید در مفهوم ” گل” تغییری ایجاد کنیم تا آن را با ایده پژمرده نشدن گل سازگار سازد. باید تغییری در گل ایجاد شود، در غیر این صورت ارتباط بین اجزا برقرار نخواهد شد.

یک روش این است که از خود بپرسیم: درچه شرایطی گل ممکن است پژمرده نشود؟ اگر گل از جنس پارچه یا پلاستیک باشد، آنگاه پژمرده نخواهد شد. مفهوم جدیدی به دست آوردیم: ” گل مصنوعی” به این ترتیب ارتباط مورد نظر برقرار و شکاف برطرف می شود.

منشا خلاقیت نیز دقیقا چنین است. نوآوری نتیجه برقراری ارتباط میان دو ایده است که به طور طبیعی ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

به طور خلاصه

  • گل کانون است
  • هرگز پژمرده نمی شود جایگزینی یکی از خصوصیات گل است
  • شکاف میان گل و هرگز پژمرده نمی شود یک محرک است
  • تغییر دادن جنس گل جابه جایی است
  • ارتباط همان ایده یا مفهوم جدید است که به دست می آید: گل مصنوعی

نکته ظریف این است که به طور استقرایی، هر ایده یا راهکار جدید باید به طور منطقی قابل توضیح باشد تا بتوان آن را معتبر دانست. اما آیا یافتن چنین راهکاری بدون وجود محرک ممکن بود؟ معمولا چنین نیست. شیوه های جایگزینی خلاق محرک هایی در اختیار ما قرار می دهند که خلق آنها به روش تفکر منطقی امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که وجود محرک ها برای نوآوری لازم است.

شاد باشید و نوآور